Användarvillkor

1. Allmänt

1.1 Pappa AB, org nr 559065-3993, (”Pappa”), tillhandahåller tjänsten Jojna (”Tjänsten”), en applikation avsedd för hundägare och personal på hunddagis/hundomsorg (”Hunddagiset”) med syfte att hantera kommunikation och information om hundarna och verksamheten. Dessa användarvillkor och integritetspolicy, inkluderande instruktioner som hänvisas till häri, (tillsammans ”Avtalet”) utgör ett avtal mellan Pappa och användaren av Tjänsten (”Användaren”) och reglerar villkoren för Användarens åtkomst och användning av Tjänsten.

1.2 Genom att godkänna Avtalet i samband med sin registrering försäkrar Användaren att denne läst igenom och godkänt Avtalet och accepterar att dennes rättigheter och skyldigheter med avseende på Tjänsten regleras av Avtalet och förbinder sig därmed att följa Avtalet.

1.3 Genom att godkänna Avtalet bekräftar Användaren att denne är minst 18 år eller i annat fall har förmyndarens samtycke att ingå Avtalet samt att Användaren företräder sig själv och inte representerar någon annan i avtalsrelationen.

1.4 Genom att acceptera detta avtal accepterar du också att avtalet ingås elektroniskt. Detsamma gäller för framtida ändringar.

2. Användning av Tjänsten

2.1 Användarens åtkomst och användning av tjänsten förutsätter att dennes Hunddagis har ingått ett för tidpunkten giltigt avtal om nyttjande av tjänsten. Pappa tar inte ut någon avgift av Användaren för dennes användning av Tjänsten. Användarens Hunddagis betalar en avgift för Tjänsten enligt överenskommelse med Pappa. För kommunikations- och abonnemangsavgifter samt andra eventuella kostnader för nödvändig utrustning och anslutning ansvarar Användaren själv.

2.2. Vid registrering av Tjänsten ska Användaren ange korrekta och fullständiga uppgifter. Så länge Användaren är ansluten till Tjänsten är denne också skyldig att uppdatera uppgifterna om de ändras. Om Användaren inte tillhandahåller Pappa korrekt, fullständig och uppdaterad information kan Pappas möjlighet att tillhandahålla Tjänsten eller på annat sätt uppfylla Avtalet begränsas. Användaren är medveten om att Pappa kan vägra Användaren tillgång till Tjänsten och/eller säga upp Avtalet i enlighet med punkten 7.2, om Användaren inte lämnar korrekt, fullständig och uppdaterad information.

2.3 Användarens användning av Tjänsten innefattar att text, foto, video, dokument och annat material kan laddas upp, publiceras, delas och sparas i Tjänsten av Användaren. Användaren kan även ges tillgång till material som publicerats av andra Användare.

2.4 Användaren får inte använda tjänsten på ett olagligt sätt och ska följa alla tillämpliga lagar, regler och riktlinjer och upphovsrättslig lagstiftning. Användaren får inte publicera innehåll som är diskriminerande, olagligt, kränkande eller som utgör ett intrång i andras rättigheter. Användaren får heller inte använda Tjänsten på ett sätt som innebär förtal, mobbning, förföljelse eller kränkning av någon annan.

2.5 Användaren ansvarar för att dennes åtkomst till Tjänsten inte sprids till eller används av någon obehörig.

2.6 Pappa förbehåller sig rätten att när som helst utan ansvar eller ersättningsskyldighet uppdatera, ändra, tillfälligt begränsa eller avsluta Tjänsten eller din åtkomst till Tjänsten.

3. Användarens licens

3.1 Pappa upplåter till Användaren en icke-exklusiv, icke-överlåtbar, kostnadsfri licens till Tjänsten. Alla rättigheter som inte uttryckligen ges till dig i detta Avtal, i sin nuvarande eller tillkommande lydelse, behålls av Pappa och det material som ingår i Tjänsten kan vara immaterialrättsligt skyddat och eventuellt tillhöra tredje part. Detta Avtal ger Användaren ingen rätt att använda sådant material.

3.2 Användaren har inte rätt att (i) överlåta, licensiera, kopiera, publicera eller distribuera Tjänsten; (ii) tillåta tredje part att använda Tjänsten; (iii) överlåta rättigheter som Användaren erhållit enligt Avtalet; eller (iv) kringgå någon av de tekniska begränsningarna av Tjänsten, eller dekompilera eller på annat sätt omkonstruera Tjänsten, såvida inte annat följer av tvingande lag.

3.3 Användaren ansvarar för och garanterar att:
(i) Information och material som Användaren laddar upp eller lägger in i Tjänsten inte gör intrång i tredje parts rättigheter eller annars står i strid med lag eller tredje parts rätt;
(ii) Användaren har rätt att förfoga över information och material samt har inhämtat erforderliga samtycken i den omfattning som krävs för att använda Tjänsten och för att Pappa ska ha rätt att tillhandahålla Användaren Tjänsten.

4. Ansvarsbegränsning

4.1 Tjänsten tillhandahålls normalt oavbrutet. Pappa garanterar emellertid inte att Tjänsten är fri från fel, avbrott eller ”buggar” under denna tid.

4.2 Från tid till annan kan Pappa utföra underhåll på och uppgraderingar av Tjänsten, vilket kan resultera i avbrott, förseningar eller fel i denna. Pappa eftersträvar att på förhand meddela om planerade underhåll, men kan inte garantera att meddelande härom alltid kommer att tillhandahållas.

4.3 Användarens tillgång till Tjänsten är beroende av tjänster från tredje part (såsom t ex mobiltelefonitjänster). Pappa har inget ansvar för sådana tjänsters utförande.

4.4 Såvida inte annat följer av punkten 3.2, ansvarar inte Pappa under några omständigheter för indirekt skada, förlust av data eller andra förluster i samband med användningen av eller utebliven användning av Tjänsten.

4.5 Pappa ansvarar inte i något fall för skador eller förluster åsamkade Användaren som beror på Pappas skyldighet att följa tillämpliga lagar och regler, handling eller underlåtenhet av myndighet, krig, olycka, naturkatastrof, strejk, blockad, eller annan liknande omständighet, oavsett om Pappa ligger bakom sådan omständighet eller är föremål för den.

5. Personuppgiftsbehandling

5.1 För att Pappa ska kunna tillhandahålla Tjänsten till Användaren behöver Pappa samla in och behandla vissa personuppgifter om Användaren, Användares hund och anhöriga. Det är viktigt att Användaren läser igenom, förstår och accepterar hur personuppgifter behandlas i Tjänsten. Om Användaren inte accepterar att personuppgifter behandlas på det sätt som beskrivs häri eller efter en tids användning av Tjänsten vill att personuppgifter raderas måste Användaren avregistrera sig från Tjänsten.

5.2 Insamling och behandling av personuppgifter i Tjänsten sker för att Användaren ska kunna registrera sig samt kunna ta del av och använda Tjänsten. Dessa personuppgifter kan användas för kontakt, information och utskick om erbjudanden och Tjänsten.

5.3 Användarens Hunddagis är ansvarig för Användarens och Användares hund och anhörigas personuppgifter när dessa insamlas av Hunddagiset eller när Användaren lämnar uppgifterna genom Tjänsten till Hunddagiset. Som personuppgiftsansvarig ansvarar Hunddagiset för att Användarens och Användares hund och anhörigas personliga integritet skyddas i enlighet med Dataskyddsförordningen samt andra vid var tid tillämpliga gällande lagar och förordningar. Av detta följer att Hunddagiset i sin egenskap som personuppgiftsansvarig är skyldig att informera för Användaren att information om Användaren och Användares hund och anhöriga insamlas, vilka personuppgifter som lagras, syftet med lagringen, och vad uppgifterna används till.

5.4 Pappa är personuppgiftsbiträde åt Hunddagiset. Som personuppgiftsbiträde får Pappa endast behandla de personuppgifter som omfattas av personuppgiftsbiträdesavtalet mellan Pappa och Hunddagiset samt i enlighet med de instruktioner avseende hanteringen av personuppgifter som Hunddagiset ger till Pappa. De personuppgifter som behandlas eller lagras i samband med registrering och användning av Tjänsten kan vara namn, telefonnummer, e-postadress, postadress, foton, video, födelsedatum, närvaro och frånvaro samt andra personuppgifter som lämnas genom Tjänsten avseende Användaren och Användares hund och anhöriga.

5.5 Pappa ska på begäran från Hunddagiset eller från Användaren tillhandahålla dokumentation över vilka personuppgifter som behandlas. Personuppgifter om Användaren och Användares hund och anhöriga ska ändras eller raderas av Användaren, men Användaren har rätt att begära radering av informationen eller rättelse av felaktiga uppgifter direkt från Pappa. Om Användaren önskar att få information om de personuppgifter som behandlas av Pappa för Hunddagisets räkning eller begära rättelse av uppgift ska en sådan begäran framställas skriftligen till Hunddagiset eller direkt till Pappa (via e-post till support@jojna.com) och ska innehålla uppgifter om ditt namn, personnummer, adress och telefonnummer.

5.6 Pappa har gett Hunddagiset tillräckliga garantier om att genomföra lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder på sådant sätt att behandlingen av personuppgifterna uppfyller kraven i enlighet med Dataskyddsförordningen eller i annat tillämpligt regelverk samt för att säkerställa att Användaren och Användares hund och anhörigas rättigheter skyddas.

5.7 Pappa har rätt att använda underleverantörer för fullgörandet av sina åtaganden enligt detta Avtal. Pappa ska för sådana underleverantörer tillse att avtalen med dessa innehåller erforderliga regleringar med avseende särskilt på säkerhet och behandlingen av personuppgifter. Observera att särskilda bestämmelser i eventuellt personuppgiftsbiträdesavtal mellan Hunddagiset och Pappa kan ha företräde framför eller komplettera denna punkt.

5.8 När Användaren avslutar användningen av Tjänsten ska Användaren radera dennes och Användares hunds personuppgifter (profil) i Tjänsten. Om Användaren inte har använt Tjänsten under en sammanhängande period överstigande 6 månader kan Användarens och Användares hunds personuppgifter (profil) raderas av Pappa (såvida inte lagring av personuppgifterna krävs enligt lagstiftning eller underleverantör har laglig grund att behandla relevanta personuppgifter).

6. Sekretess

6.1 Pappa iakttar sekretess beträffande Användarens uppgifter i Tjänsten och för kommunikation som sker via Tjänsten. Pappa åtar sig att inte obehörigen bereda sig tillgång till eller lämna ut Användarens och Användares hund och anhörigas uppgifter till obehöriga personer. Pappa förbehåller sig dock rätten att lämna ut information som Pappa är skyldig att lämna ut eller på annat sätt delge enligt lag

7. Avtalstid och uppsägning

7.1 Avtalet gäller tills vidare. Användaren har rätt att när som helst avsluta sitt konto hos Tjänsten och därmed säga upp Avtalet med omedelbar verkan. Pappa har rätt att när som helt säga upp säga upp Avtalet och/eller sluta att tillhandahålla Tjänsten.

7.2 Pappa har rätt att spärra Användarens konto, vägra denne tillgång till Tjänsten och/eller häva Avtalet med omedelbar verkan, om
(i) det kommer till Pappas kännedom eller Pappa annars har skälig anledning att anta att Användaren använder eller kommer att använda Tjänsten i strid mot Avtalet eller annars mot gällande lag eller föreskrift,
(ii) det framkommit sådana uppgifter rörande tekniska eller administrativa rutiner för informationssäkerhet att det finns skälig anledning att befara att Användarens konto kommer att missbrukas,
(iii) det annars finns skälig anledning att anta att Användarens konto har missbrukats eller kommer att missbrukas,
(iv) Användaren återkallar sitt samtycke till behandling av personuppgifter såsom beskrivs i punkten 5, eller
(v) om Användaren inte tillhandahåller korrekt, fullständig och uppdaterad information till kontot.

8. Ändringar

8.1 Pappa har rätt att från tid till annan häri göra ändringar i Avtalet. Pappa eftersträvar att informera Användaren om tillämpade förändringar i Avtalet. Användarens godkännande eller fortsatta användning av Tjänsten efter en sådan publicering häri anses utgöra dennes samtycke till att vara bunden till Avtalet i dess ändrade lydelse.

9. Tvist

9.1 Tvist angående tolkning och tillämpning av Avtalet, som inte kan lösas efter förhandling mellan parterna, ska avgöras i svensk domstol enligt svensk lag.

9.2 Användaren kan också vända sig till Allmänna Reklamationsnämnden (www.arn.se) för synpunkter eller klagomål på Tjänsten.

Senast uppdaterad 23 november, 2022